Algemene voorwaarden 

DEFINITIES

 • The Lighthouse: THE LIGHTHOUSE GCV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sint-Hubertusplein 18, bus 1.01, en met ondernemingsnummer 0639.837.437.

 • Deelnemer: de natuurlijke persoon of onderneming die zichzelf of de onderneming inschrijft voor de Activiteit.

 • Activiteit: de cursussen, workshops, trainingen, coach trainingen, opleidingen en events georganiseerd door de The Lighthouse.


INSCHRIJVING

 • Enkel deze algemene voorwaarden en de eventuele offerte beheersen de contractuele relatie tussen The Lighthouse en de Deelnemer m.b.t. de Activiteiten. Indien beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met een afwijking op deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden

 • Door de aanvraag tot inschrijving verklaart de Deelnemer voorafgaand deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk te hebben aanvaard. Door deze aanvaarding, erkent de Deelnemer ook voldoende te zijn ingelicht over het onderwerp en het doel van de Activiteiten.

 • Elke inschrijving voor een Activiteit kan enkel via de voorziene wijze en geldt voor de aangegeven Activiteit.

 • De volgorde op de lijst van Deelnemers aan een Activiteit wordt bepaald door het tijdstip van ontvangst van de aanvraag tot inschrijving. Zodra een Activiteit volzet is, kan u zich hiervoor niet meer inschrijven. Indien een Activiteit volzet is, kan u zich wel inschrijven op de reservelijst door een e-mail te sturen naar: welcome@the-lighthouse.be. Vermeld hierbij uw volledige naam, telefoonnummer en in het onderwerp van de e-mail ‘reservelijst [naam workshop/training]’. The Lighthouse zal u contacteren indien er een plaats vrijkomt.

 • Het contract tussen The Lighthouse en de Deelnemer komt slechts tot stand na aanvraag tot inschrijving en na bevestiging van deze inschrijving (hierna: Contract).


INSCHRIJVINGSPRIJS

 • De inschrijvingsprijs wordt vermeld in euro, inclusief BTW.

 • De op de brochures en de website genoemde prijzen, toelichting en voorwaarden zijn onder voorbehoud van materiële en menselijke vergissingen.

 • Eventuele kortingscodes dienen tijdens de registratieprocedure te worden ingevoerd. Na betaling kunnen de kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.


BETALINGSVOORWAARDEN

 • Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt na ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €50,00. Bovendien is dan tevens een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet. Voor ondernemingen is zowel de schadevergoeding als de verwijlinterest van rechtswege, zonder ingebrekestelling, verschuldigd.

 • De Deelnemer dient de facturen van The Lighthouse, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de veertien (14) werkdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. Er wordt verzocht steeds de factuurdatum en het factuurnummer te vermelden.


HERROEPING VOOR CONTRACTEN GESLOTEN OP AFSTAND

 • De Deelnemer kan, zonder motivering, tot 30 dagen vooraf aan de Activiteit het Contract met The Lighthouse, dat op afstand werd gesloten, herroepen. De Deelnemer moet zijn beslissing via het modelformulier op de website of op een andere ondubbelzinnige manier aan The Lighthouse bekendmaken, en dit vooraf aan de ingang van de 30 kalenderdagen vooraf aan de Activiteit, naar The Lighthouse hebben verzonden. De bewijslast m.b.t. herroepingsrecht rust bij de Deelnemer. Indien de Deelnemer het modelformulier elektronisch invult, bevestigt The Lighthouse de ontvangst hiervan;

 • Bij annulering tot 60 dagen voor daadwerkelijke aanvang van de Activiteit wordt een bedrag van €75 aan administratie- & annuleringskosten aangerekend. Indien de Deelnemer later dan 60 dagen en eerder dan 30 dagen voor aanvang van de training annuleert, is de helft van de prijs verschuldigd. Indien de Deelnemer binnen de 30 dagen voor daadwerkelijke aanvang van de Activiteit annuleert, is de volledige prijs verschuldigd.

 • Indien de Deelnemer zich op minder dan 30 kalenderdagen voor de startdatum van de Activiteit inschrijft, erkent en aanvaardt deze dat dit gelijkstaat met een verzoek om het gebruik van de diensten te laten starten tijdens de herroepingstermijn. Indien de Deelnemer dan toch het Contract wilt herroepen, dan betaalt deze een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds geleverd is op dat moment, berekend op grondslag van de totale prijs in het Contract. Indien de Deelnemer op dat moment reeds (cursus)materiaal heeft ontvangen, wordt dit bedrag minstens gelijkgesteld met 75% van de inschrijvingsprijs.

 • Herroeping is niet mogelijk voor ondernemingen.


ANNULERING EN VERPLAATSING ACTIVITEIT

 • De Deelnemer die gebruik maakt van de KMO-portefeuille kan ten allen tijde kosteloos de deelname annuleren, waarna de volledige inschrijvingsprijs wordt terugbetaald.

 • De Deelnemer kan een training, geboekt in pakketvorm, éénmalig kosteloos verplaatsen (qua datum). Dit indien een aanvraag tot wijziging van een pakket ingediend wordt op minstens 30 dagen voor aanvang van de eerstvolgende Activiteit uit het pakket.

 • De Deelnemers die een Activiteit hebben aangevat, doch vervroegd zijn gestopt, om welke reden ook, hebben geen recht op terugbetaling en zijn gehouden om, indien het volledige inschrijvingsgeld nog niet zou zijn gestort, het resterende bedrag integraal te voldoen.

 • Een kennisgeving van annulering of verplaatsing dient steeds via e-mail te gebeuren aan: welcome@the-lighthouse.be.

 • The Lighthouse kan kosteloos een Activiteit annuleren indien de annulering dient te gebeuren omwille van onbeschikbaarheid van docent(en), opleidingsruimte of onvoldoende deelname, en mits terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

 • The Lighthouse kan een Activiteit, om welke reden dan ook, kosteloos verplaatsen naar een latere (start)datum. De Deelnemer kan de Activiteit dan kosteloos annuleren of verplaatsen, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen 72 uur na kennisgeving van de verplaatsing door The Lighthouse.


OVERMACHT

 • Indien The Lighthouse een Activiteit(sdag) niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft The Lighthouse het recht de Activiteit(sdag) kosteloos te annuleren. Overmacht houdt o.a. in: natuurfenomenen, pandemieën, overheidsmaatregelen, ernstige ziekte of overlijden van een docent.


ACTIVITEIT

 • De duurtijd van de Activiteit staat in het aanbod op de website.

 • Indien een docent een Activiteit onverhoopt niet kan geven, dan heeft The Lighthouse het recht deze docent te vervangen dan wel de training door te schuiven naar de eerstvolgende voorziene (start)datum.

 • The Lighthouse is gerechtigd om de Activiteit inhoudelijk te wijzigen, om welke reden ook, en dit zonder restitutie van het inschrijvingsgeld.


VERPLICHTINGEN DEELNEMER

 • De Deelnemer verbindt er zich toe zich als een ‘bonus pater familias’ te gedragen. Dit houdt in dat de Deelnemer positief, actief en constructief deelneemt aan de Activiteit. Indien de Deelnemer dit niet naleeft, behoudt The Lighthouse het recht om het Contract te ontbinden lastens de Deelnemer.


INTELLECTUELE EIGENDOM

 • De Deelnemer erkent en aanvaardt dat alle rechten van intellectuele eigendom, in de ruimste vorm van de betekenis, m.b.t. de verstrekte materialen i.h.k.v. de Activiteit (waaronder, maar niet beperkt tot, het cursusmateriaal en overige documentatie), uitsluiten berusten bij The Lighthouse en verbindt er zich toe niets te ondernemen dat hieraan afbreuk zou doen.

 • Het is de Deelnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent de rechten van intellectuele eigendom op/in de geleverde gegevens van The Lighthouse te verwijderen of te wijzigen.

 • De Deelnemer verkrijgt het opleidingsmateriaal enkel voor eigen gebruik. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Lighthouse, mag de Deelnemer niets, ook geen gedeelten, van de gegevens waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze openbaren, exploiteren, aanpassen, verkopen, in gebruik geven aan derden of op welke wijze ook verveelvoudigen, behoudens toegelaten bij wet.

 • Er mag tijdens de Activiteit geen foto- en of beeldmateriaal worden gemaakt.

 • De Deelnemer erkent en aanvaardt dat The Lighthouse een gerechtvaardigd belang heeft om tijdens de Activiteiten foto’s en video’s te maken en deze te gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Indien de Deelnemer dit niet wenst, dan dient deze dat op dat moment duidelijk kenbaar te maken, zodat The Lighthouse hiermee rekening kan houden.


KLACHTEN

 • Elke klacht van de Deelnemer dient binnen veertien (14) werkdagen schriftelijk te worden meegedeeld nadat de reden van de klacht werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.

 • Een mogelijke klacht van een Deelnemer geeft geen aanleiding tot betalingsuitstel; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.


AANSPRAKELIJKHEID

 • Een Activiteit betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis lastens The Lighthouse.

 • Tijdens de Activiteit is de Deelnemer aansprakelijk  voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel The Lighthouse als derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.

 • Behoudens opzet, een ernstige toerekenbare tekortkoming of het niet-uitvoeren van een essentiële bepaling, is The Lighthouse niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die veroorzaakt is door, tijdens of verband houdt met (i) een deelname aan een Activiteit, (ii) met de organisatie of (iii) de inhoud van de Activiteit.

 • Indien The Lighthouse toch aansprakelijk wordt gehouden, dan is The Lighthouse vooreerst gehouden tot het herstel in natura. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van The Lighthouse, wat ook de aard, oorzaak of voorwerp van de vordering is, beperkt tot maximaal de aangerekende inschrijvingsprijs voor de desbetreffende Activiteit. De Deelnemer zal de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze dienen te bewijzen.


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 • The Lighthouse verbindt er zich toe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en haar respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.

 • The Lighthouse zal i.h.k.v. het Contract optreden als de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens van de Deelnemer verwerken. Dit wordt verder uiteengezet in de online privacyverklaring van The Lighthouse.


SLOTVOORWAARDEN

Wanneer een bepaling nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, geheel of gedeeltelijk, blijft het Contract bindend en komen partijen overeen dat de ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

Het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van een geschil m.b.t. de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn (1) voor de consumenten enkel de rechtbanken conform artikel 624 Ger. W. territoriaal bevoegd en (2) voor de ondernemingen enkel de rechtbanken van Hasselt territoriaal bevoegd, onverminderd het recht van The Lighthouse om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de Deelnemer.

Handelsnaam: The Lighthouse
Ondernemingsnummer: 0639.837.437.
BTW-nummer: BE0639.837.437.

Adres: Sint-Hubertusplein 18, bus 1.01; 3500 Hasselt; België
E-mail: welcome@the-lighthouse.be
Tel: +32 478 47 00 38